Autostrada Elbasan Metarlugji km-3-te Elbasan, Albania. Gjeje ne harte.

Slider

Ndertesa

Objekt Kulti, Teqja e Madhe

Detajet e Projektit


Realizimi I ketij projekti eshte hartuar nga Drejtoria e Projekteve dhe Standartizimit, Bashkia Elbasan ne vitin 2015. Stafi Teknik I Shoqerise ka qene I angazhuar per te zbatuar punimet, ne perputhje me kushtet teknike te projektimit e te zbatimit.

Punimet jane te Realizuara me kujdes ne perputhje me kerkesat e Projektit, Standarteve Shteterore, KTP e KTZ